Tất cả mọi chi phí hợp lý với những gì khách hàng đã bỏ ra và sẽ nhận được